• 01.jpg
 • 02.jpg
 • 03.jpg
 • 04.jpg
 • 05.jpg
 • 06.jpg
 • 07.jpg
 • 08.jpg
 • 09.jpg
comintour.net
stroidom-shop.ru
obystroy.com

Державний заклад

 «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 

 

                                                                 ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                    

                                                             Ректор ДЗ «ДМА МОЗ України» 

                                                      член-кор. НАМН України     

                                                 професор  Т.О. Перцева

                                                       _______________________  

                                                         «_____» ___________ 201   р. 

 

 

Положення

про наукову бібліотеку ДЗ «ДМА МОЗ України»

 

 1. Загальні положення

1.1 Наукова бібліотека (далі Бібліотека) є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім структурним підрозділом Дніпропетровської медичної академії (далі Академія).

1.2. У своїй діяльності Бібліотека керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про авторське право і суміжні права», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», наказами    Міністерства    охорони    здоров’я  України,  Міністерства освіти, підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку Академії, а також цим Положенням.

1.3 Своєю діяльністю Бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури, охорони здоров’я, дотримуючись принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

1.4. Академія   забезпечує    правові,  організаційні,    фінансові  та    матеріальні   умови,    які необхідні  для  функціонування  Бібліотеки,  зокрема,  належне  зберігання, використання  і  поповнення  фондів, комп’ютеризацію  та  технічне  оснащення  Бібліотеки.

1.5. Науково-методичне  керівництво  Бібліотекою здійснює  Національна  наукова медична  бібліотека України.

1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які затверджуються ректором Академії і складаються на основі Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу.

1.7. Бібліотека у своїй діяльності співпрацює з ректоратом, факультетами, кафедрами, центрами та іншими структурними підрозділами Академії.

 1. Основні завдання

2.1. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів,  науково-педагогічного складу, працівників Академії на основі широкого доступу до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів. 

2.2. Формування бібліотечного фонду відповідно до профілю Академії та інформаційних потреб користувачів. 

2.3. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку та відкритої до інтелектуального і творчого розвитку. 

2.4. Пропагування та розкриття за допомогою всіх бібліотечно-інформаційних засобів змісту загальнолюдських цінностей, культурно-історичної, духовної та наукової спадщини, ідеї національного державотворення. 

2.5. Розширення номенклатури бібліотечно-інформаційних послуг, удосконалення традиційних і впровадження нових бібліотечних форм і методів роботи на основі новітніх інформаційних технологій та комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів. 
2.6. Створення електронних баз даних, організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх інформаційних технологій. 

2.7. Ведення самостійної та спільної з іншими організаціями і установами науково-дослідної, навчальної та організаційно-методичної роботи з питань інформатики, бібліотекознавства, бібліографії та книгознавства.

2.8. Формування інформаційної культури користувачів, активне залучення їх до роботи з інформаційними ресурсами як на традиційних, так і на електронних носіях.

2.9. Координація та кооперація діяльності Бібліотеки зі структурними підрозділами Академії, громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з бібліотеками інших систем і відомств.

2.10. Налагодження прямих зв'язків з бібліотеками інших країн, співробітництва з освітніми добродійними фондами, організаціями, установами тощо.

2.11. Здійснення господарської діяльності, спрямованої на забезпечення і оптимізацію інформаційного і бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів згідно з чинним законодавством.

 1. Основні функції

3.1. Бібліотека:

3.1.1. Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

3.1.2. Організовує диференційне (індивідуальне та групове) обслуговування користувачів на абонементах, в читальних залах та інших пунктах видачі літератури. 
3.1.3. Безкоштовно надає користувачам Бібліотеки основні бібліотечні послуги. 
3.1.4. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою міжбібліотечного абонементу, книгообміну, електронної доставки документів тощо. 

3.1.5. Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового і масового інформування. Проводить соціологічні опитування та дослідження читацьких інтересів з метою оптимізації їх задоволення.

3.1.6. Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні, так і за її межами.

3.1.7. Організовує роботу з кафедрами і науковими підрозділами Академії в рамках заходу «День кафедри в бібліотеці» на допомогу науковій та навчально-виховній роботі.

3.1.8. Виконує всі види бібліотечних довідок, укладає  і  готує  до  видання  бібліографічні  покажчики, проводить бібліографічні огляди, організовує книжкові виставки, готує списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-виховній роботі Академії.

3.1.9. Організує  для  студентів  заняття  з  основ  інформаційної  культури,     бібліотекознавства,  бібліографії шляхом  проведення лекцій,  індивідуальних  бесід,  консультацій.

3.2. Формує бібліотечні фонди згідно з навчальними планами, програмами та тематикою наукових досліджень Академії шляхом придбання наукової, навчальної, довідкової, художньої літератури, періодичних, аудіо-, відео- видань, СD-, DVD- дисків та електронних баз даних, вироблених як в Україні, так і закордоном.

3.2.1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних бібліотечних фондів, їх зберігання, реставрацію. Проводить санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на їх довготривале збереження.

3.2.3. Систематично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації. Проводить моніторинг книгозабезпеченості навчальних дисциплін.

3.2.4. Вилучає з бібліотечних фондів документи, що втратили актуальність, наукову та навчальну цінність, зношені, дефектні та дублетні примірники згідно з діючими законодавчими актами.

3.3. Створює і веде систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек та БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів.

3.3.1. Формує електронний каталог та електронну бібліотеку, репозитарій Академії. Надає користувачам доступ до бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет (бібліотечний сайт) та Інтранет.

3.3.2. Бере участь у створенні регіональних та галузевих баз даних,  спрямованих на розвиток і взаємовикористання бібліотечно-інформаційних ресурсів ВНЗ України.

3.3.3. Бере участь у корпоративних бібліотечних програмах та проектах. У першу чергу у проектах корпоративної взаємодії медичних бібліотек України.

3.4. Проводить роботу з пропаганди та розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів як традиційними методами, так і з застосуванням комп'ютерних технологій.

3.4.1. Спільно з відповідальними за виховну роботу в Академії та представниками громадськості проводить літературні вечори, диспути, інші масові заходи. Організує експозиції літератури до наукових конференцій, семінарів, нарад; тематичні презентації до знаменних дат.

3.5. Організовує інформаційне та бібліотечне обслуговування сторонніх користувачів згідно з Правилами користування Бібліотекою.

3.6. Проводить  наукові  дослідження  у  галузі  бібліотекознавства,  інформатики.  бібліографії,  історії  книги.

3.7. Вивчає  і  впроваджує  в  практику  роботи  передовий  бібліотечний  досвід  та  результати  науково-дослідних  робіт. 

3.8. Забезпечує  безперервну  освіту,  підвищення  професіоналізму,  загальноосвітнього  та  культурного  рівня  працівників  Бібліотеки.

3.9. Проводить господарську діяльність, спрямовану на поліпшення умов праці користувачів та співробітників Бібліотеки.

 1. Управління. Структура та штати. Матеріально-технічне забезпечення.

4.1. Керівництво  бібліотекою  здійснює  директор,  який  підпорядковується  ректору  та першому проректору; є  членом  Вченої  ради  Академії. Директор  бібліотеки  обирається  Вченою  радою    терміном  на  5 років  і затверджується  наказом  ректора.

4.2. Працівники  бібліотеки  призначаються  і  звільняються  наказом  ректора  за поданням  директора  бібліотеки.

4.3. Структура  та  штатний  розклад  Бібліотеки  визначається  на  основі  типових,  затверджених  ректором  Академії  за  поданням  директора  бібліотеки  і  мають  забезпечувати  повноцінне  функціонування  бібліотеки,  сучасний  рівень  бібліотечно-бібліографічного  обслуговування  користувачів,  надання  їм  можливості  використання  необхідної  комп’ютерної  техніки,  доступу  до  Інтернету, тощо.

4.4. Академія забезпечує гарантоване фінансування і комплектування бібліотечних інформаційних ресурсів (згідно з діючими нормами забезпечення літературою навчального процесу) за рахунок загального і спеціального фондів, виділяє Бібліотеці відповідно до діючих норм необхідні службові й виробничі приміщення, забезпечує комп'ютерною технікою, технічним обладнанням і устаткуванням тощо. 

4.5. Забороняється переміщення Бібліотеки без надання їй рівноцінного упорядкованого приміщення для обслуговування користувачів Бібліотеки, роботи працівників, зберігання бібліотечних фондів (ст. 27 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»).

4.6. Директор  бібліотеки  у  межах  своїх  повноважень  несе  відповідальність  за  організацію  роботи  Бібліотеки,  раціональний  розподіл  виділених  фінансів,  стан  і  збереження  фонду  та  іншого  майна;  видає  розпорядження  та  накази,  які  обов’язкові  для  всіх  працівників  бібліотеки.

4.7. Бібліотечні  працівники  несуть  відповідальність  за  збереження  бібліотечного  фонду  та  майна  бібліотеки  відповідно  до  чинного  законодавства.

4.8. Завдання, зміст роботи, взаємозв'язки, права і відповідальність структурних підрозділів Бібліотеки визначаються відповідними положеннями, що затверджуються директором Бібліотеки, Положенням про Бібліотеку і Правилами користування Бібліотекою.

4.9. Правила користування Бібліотекою розробляються на підставі даного Положення, Типових правил користування бібліотеками в Україні та Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти і затверджуються ректором Академії.

4.10. З метою розвитку демократичних основ та колегіальності у вирішенні основних бібліотечних питань створюються і функціонують професійні ради – методична рада, рада дирекції тощо.

4.11. Річні  плани  та  звіти  про  роботу  бібліотеки  затверджуються  ректором  Академії.

4.12. Бібліотечні працівники повинні мати вищу спеціальну бібліотечну або вищу освіту відповідно до профілю Академії. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій, затверджених ректором. Посадові оклади встановлюються з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи з діючих схем посадових окладів, передбачених чинним законодавством.

4.13. Графік роботи Бібліотеки встановлюється ректором відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку академії, а також згідно Колективного договору між працівниками та Академією.

4.14. З метою збереження бібліотечних фондів, дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог з охорони праці працівників Бібліотеки раз на місяць проводиться санітарний день.

 1. Права та обов’язки.

5.1.  Бібліотека  має  право:

5.1.1. Визначати зміст і форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у Положенні про Бібліотеку.

5.1.2. Представляти Академію у різних установах і громадських організаціях, брати безпосередню участь в роботі наукових конференцій, нарад, семінарів з питань бібліотечної та інформаційно-бібліографічної діяльності як в Україні, так і за її межами.

5.1.3. Знайомитись з навчальними планами, програмами та тематикою науково-дослідної роботи Академії. Одержувати від його структурних підрозділів матеріали та відомості, необхідні для вирішення поставлених перед Бібліотекою завдань.

5.1.4. Розробляти  структуру,  штатний  розклад  Бібліотеки,  здійснювати  в  установленому  порядку  підбір  та  розстановку  кадрів.

5.1.5. Визначати згідно з Правилами користування Бібліотекою види і розмір компенсації за збитки, завдані користувачем бібліотечному фонду, обладнанню та іншому майну Бібліотеки; позбавляти права відвідувати Бібліотеку на певний термін, а в окремих випадках виключати із числа користувачів, осіб, що грубо порушують Правила користування Бібліотекою.

5.1.6. Мати свій штамп, на якому позначено її назву.

5.2.  Бібліотечні  працівники  мають  право:

5.2.1. На підтримку з боку Академії в організації підвищення кваліфікації працівників Бібліотеки, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та соціокультурної роботи.

5.2.2. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

5.2.3. На щорічну відпустку згідно з Законом України «Про відпустки» за відпрацьований робочий рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до Колективного договору між працівниками та Академією, а також на інші види відпусток згідно з діючим законодавством.

5.3.  Бібліотечні  працівники  несуть  відповідальність  за:

5.3.1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та Колективним договором Академії.

5.3.2. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.

5.3.3. Працівники Бібліотеки, з вини яких завдано шкоди бібліотечному фонду, несуть матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.4.  Бібліотека  зобов’язана:

5.4.1. Обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування Бібліотекою.

5.4.2. Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою (крім наукової), без їхньої згоди. Суворо дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.4.3. Звітувати про свою роботу перед Центральною методичною комісією Академії.

 

 

 

Положення про наукову бібліотеку ДМА розроблено відповідно до «Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу III – IV рівня акредитації (Наказ МОН України від 06.08.2004 р. № 641); розглянуте і прийняте на засіданні методичної ради бібліотеки.

 

Склав:            Директор бібліотеки                            В.В. Мазниця

Узгоджено:     Перший проректор                              І.С. Шпонька

                      Начальник юридичного відділу            В.Г. Макаров