Правила користування

Правила користування

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування науковою бібліотекою ДМА розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами та доповненнями, затвердженого Верховною Радою України 16.03.2000р., “Типовими правилами користування бібліотеками України”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319 і “Типовому положенню про бібліотеку вищого закладу освіти”, затвердженому Міністерством освіти України 06.08.2004р.

1.2. Правила користування бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фонду бібліотеки, права та обов’язки бібліотеки і користувача.

1.3. Користування науковою бібліотекою ДМА безкоштовне. Додатково можуть надаватися платні послуги відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 1997 року №534 (534-97) та наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997 року № 383/239/131 (z0596-97). Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником закладу.

1.4. Фонд бібліотеки ДМА є складовою частиною загальнодержавної довідково- інформаційної системи і знаходиться під охороною держави.

2. ПОРЯДОК ЗАПИСУ ДО БІБЛІОТЕКИ

2.1. Право користування науковою бібліотекою ДМА мають студенти, аспіранти, слухачі ФУЛ, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів ДМА; учні ліцею, що мають угоду про співробітництво з ДМА.

Користувачі з інших навчальних закладів, організацій, установ обслуговуються лише в читальному залі.

2.2. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Для сторонніх користувачів - паспорт.

2.3. На підставі поданих документів заповнюється читацький формуляр.

2.3.1. Передавати студентський квиток іншим особам, отримувати літературу за іншу особу заборонено.

2.4. Знання правил користування бібліотекою та зобов’язання їх неодмінного виконання користувач підтверджує підписом на читацькому формулярі.

3. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТАМИ ТА ЧИТАЛЬНИМИ ЗАЛАМИ БІБЛІОТЕКИ

3.1. Обслуговування користувачів на абонементах та в читальних залах можливе тільки при наявності документа (студентський квиток, залікова книжка, паспорт, службове посвідчення) з дійсним терміном використання.
За кожний одержаний примірник користувач повинен поставити підпис на книжковому формулярі, в читацькому формулярі.

3.2. На абонементі науково-медичної літератури.
Користувач бібліотеки може одержати для тимчасового користування необхідні йому документи.
Наукова література видається:
- професорсько-викладацький склад та співробітники академії (10–15 прим. терміном на 1 місяць)
- студенти (5 прим. терміном на 4 дні)
Художня література видається не більше 5 прим. терміном на 15 днів. На прохання читачів термін користування може бути продовжено, якщо на них нема попиту інших користувачів.

3.3. На абонементі навчальної літератури. Право користування абонементом мають студенти ДМА.

3.3.1. Навчальна література видається на семестр, цикли, модулі або навчальний курс в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

3.3.2. В період масової видачі підручники видаються за графіком, що склала бібліотека, враховуючи розклад занять.

3.3.3. По закінченні циклу; після здачі іспиту або заліку читачі зобов’язані повернути літературу з даної дисципліни в 3-и денний термін.

3.3.4. Читачам, які мають заборгованість за попередній цикл, семестр, модуль або курс підручники та довідки на кафедри не видаються.

3.4. В читальних залах.
Для користування видаються періодичні, рідкісні та цінні видання, поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, перелік яких встановлює бібліотека.

3.4.1. Кількість документів, що видається в читальному залі № 1 не обмежена;

3.4.2. Дисертації видаються тільки до читального залу в кількості 1 примірник на підставі службового листа з установи, де працює або навчається читач.
* Лист на офіційному бланку установи підписує керівник цієї установи і вказує тему наукової роботи і мету використання дисертації.
* Термін дії листа – 1 календарний рік
* Дозвіл на користування дисертацією дає проректор з наукової роботи ДМА.
* Дисертації авторам не видаються.
* Забороняється виносити дисертації з читального залу, фотографувати і копіювати їх.
* Правила розповсюджуються також на співробітників ДМА.

3.4.3. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.

3.4.4. Комп’ютери, які розташовані в читальному залі № 1 підключені до мережі Інтернет з метою використання в навчальній і науковій роботі.
* Право користування комп’ютерами мають: студенти та викладачі ДМА, лікарі – інтерни, очні і заочні аспіранти, магістранти, клінічні ординатори, лікарі – курсанти.
Детальніше познайомитися з пам’яткою користувача комп’ютера необхідно в читальному залі № 1.

4. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ

Користувач має право:

4.1. Розраховувати на оперативне, ввічливе, диференційне обслуговування. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

4.2. Безкоштовно користуватись основними бібліотечно-інформаційними послугами.

4.2.1. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи з фонду бібліотеки.

4.2.2. Користуватись послугами Міжбібліотечного абонемента (МБА).

4.2.3. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою.

4.3. Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.4. Подавати адміністрації ДМА зауваження та пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

4.5. Дотримуватися Правил користування бібліотекою. За порушення правил користувач позбавляється права користування всіма пунктами видачі літератури на термін від 10 днів до 1 місяця.

4.6. Під час запису до бібліотеки надати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо ці дані змінюються, вчасно попередити бібліотеку про зміни. На початку кожного року користувач повинен пройти перереєстрацію.

4.7. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати сторінок; не виймати картки з каталогів та картотек; не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.

4.8. При одержанні літератури треба ретельно перевірити її кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, попередити про них бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.

4.9. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.


4.10. Не виносити з приміщення бібліотеки не записані у читацькому формулярі документи.

4.11. На літній період студенти повинні повернути до бібліотеки всю літературу.

4.12. У разі закінчення навчання у ДМА або звільнення з закладу, повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

4.13. Дотримуватись загальних правил поведінки у громадських місцях: приходити до бібліотеки в охайному вигляді, дотримуватися тиші.

Відповідальність користувача:

За втрату або пошкодження літератури з бібліотечного фонду користувачі несуть адміністративну або матеріальну відповідальність.

4.14. У разі втрати або пошкодження літератури користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або відшкодувати їх ринкову вартість.
Вартість компенсації визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості.

4.15. За пошкодження літератури передбачений перелік штрафних санкцій: ремонт книг, ксерокопіювання методичної літератури, переплетення книг, тощо.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека зобов’язана:

5.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу ” і обслуговувати їх згідно Положення про бібліотеку ДМА, Уставу ДЗ «ДМА» та цим правилам.

5.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються.

5.3. Комплектувати фонди відповідно до профілю ДМА та попитам користувачів.

5.4. Створювати максимально комфортні умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці.

5.4.1. Забезпечити користувачам доступ до фондів бібліотеки через систему абонементів, читальних залів, бібліотечних пунктів; до мережі Інтернет.

5.4.2. Забезпечити повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему каталогів, картотек, бібліографічних покажчиків, списків та інших форм бібліографічного інформування.

5.4.3. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.

5.4.4. Проводити серед читачів заняття по розширенню знань з інформатики, бібліотекознавства, бібліографії, прищеплювати знання щодо роботи з книгою, культури читання та ін.

5.4.5. Вивчати і повно, диференційно задовольняти потреби користувачів, проводячи соціологічні дослідження читацьких інтересів.

5.5. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.

5.6. Проводити на початку року перереєстрацію користувачів.

5.7. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ДМА.

Бібліотека має право:

5.8. Інформувати адміністрацію ДЗ «ДМА» про порушення користувачами основних вимог користування бібліотекою, документами.
5.9. Вимагати від керівництва ДЗ «ДМА» не допускати до сесії студентів, а також вручення дипломів при заборгованості у бібліотеці.